Browsed by
Miesiąc: Kwiecień 2016

Przestrzeń (komunikacyjne uwarunkowania międzypopulacyjnej transmisji cech kulturowych) ?>

Przestrzeń (komunikacyjne uwarunkowania międzypopulacyjnej transmisji cech kulturowych)

W grupie zmiennych przestrzennych uwzględniamy dwie płaszczyzny. Pierwsza dotyczy kryteriów organizacji przestrzeni w obrębie obszarów testowych (m.in. analizy zasięgu pola widzenia, klasyczne analizy przestrzenne). Druga odnosi się do możliwości komunikacyjnych pomiędzy obszarami testowymi. W tym zakresie przewidywane jest stworzenie mapy potencjalnych szlaków komunikacyjnych, bazującej z jednej strony na analizach GIS (kryterium optymalizacji czasu podróży), z drugiej zaś na analizach społecznych sieci powiązań (np. w oprogramowaniu PAJEK). Analizy sieci społeczeństw z epoki brązu – podejście pierwsze   Analiza widoczności (ang. viewshed)…

Read More Read More

Czas (tempo i synchroniczność zmian w poszczególnych regionach) ?>

Czas (tempo i synchroniczność zmian w poszczególnych regionach)

Rozpatrujemy kilka płaszczyzn czasowych, takich jak: (1) chronologia zmian środowiskowych w poszczególnych obszarach testowych (w oparciu np. o profile palinologiczne); (2) synchronizacja z globalnym rytmem holoceńskich zmian klimatycznych, bazująca m.in. na nowych wynikach badań geoarcheologicznych z analizowanych obszarów testowych, (3) dynamika zmian osadniczych na poziomie mikroregionów (służy temu m.in. weryfikacja danych z badań powierzchniowych z przyporządkowaniem materiału ceramicznego do grup technologicznych, przypisanych określonym fazom na stanowiskach „reperowych”), (4) periodyzacja źródeł i epizodów osadniczych na poszczególnych stanowiskach w ramach trzech schematów…

Read More Read More

Wiercenia we Wróblowicach ?>

Wiercenia we Wróblowicach

Na początku lutego 2016 r., we współpracy z dr. inż. Michałem Wasilewskim z Instytutu Archeologii UJ udało się nam przeprowadzić serię odwiertów geologicznych na osadzie we Wróblowicach (gm. Pleśna, pow. tarnowski), na obszarze testowym nr 3. Lokalizacja stanowiska we Wróblowicach (przełom Dunajca przez Pogórze Wiśnickie i Rożnowskie w rejonie Zakliczyna) Oprócz wytypowania potencjalnych stanowisk do przeprowadzenia badań palinologicznych (umożliwiających rekonstrukcję szaty roślinnej w pradziejach) odwierty te miały na celu zilustrowanie przebiegu procesu erozji stokowej, zachodzącej na tym stanowisku archeologicznym. Lokalizacja…

Read More Read More

Marcin S. Przybyła ?>

Marcin S. Przybyła

Zainteresowania naukowe dra hab. Marcina Przybyły obejmują zróżnicowanie kulturowe w epoce brązu na obszarze Kotliny Karpackiej oraz terenach sąsiadujących, zwłaszcza w Małopolsce. W ramach tego kierunku zainteresowań realizował i realizuje zarówno studia o charakterze źródłoznawczym (np. propozycje regionalnych systemów periodyzacji źródeł, opracowania oryginalnych zespołów zabytkowych), jak i analizy podążające w kierunku prób wyjaśniania procesów kształtujących obserwowane wzorce zróżnicowania kultury materialnej (studia nad migracjami w epoce brązu, także nad migracjami jednostek w ramach trwałych sieci powiązań pomiędzy populacjami ze strefy karpackiej)….

Read More Read More

Marta M. Korczyńska ?>

Marta M. Korczyńska

Mgr Marta M. Korczyńska w 2007 roku ukończyła archeologię śródziemnomorską na Uniwersytecie Jagiellońskim, jednak naukową działalność związała z archeologią pradziejową. Pod kierunkiem prof. Tobiasa L. Kienlina (Institut für Ur- und Frühgeschichte, Universität zu Köln) przygotowuje rozprawę doktorską, dotyczącą struktur osadniczych w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza w środkowym dorzeczu Dunajca. Oprócz zagadnień związanych z osadnictwem i wytwórczością ceramiczną w epoce brązu na terenie polskich Karpat, interesuje się możliwościami praktycznego wykorzystywania metod statystycznych w archeologii, a w szczególności zagadnieniami związanymi…

Read More Read More

Tobias L. Kienlin ?>

Tobias L. Kienlin

Prof. dr Tobias L. Kienlin – profesor w Instytucie Archeologii Uniwersytetu w Kolonii (Institut für Ur- und Frühgeschichte, Universität zu Köln), wcześniej związany z Ruhr-Universität w Bochum, Leipzig Universität oraz Universität Tübingen. Swoje szerokie zainteresowania badawcze wypunktowuje w następujący sposób: European Copper and Bronze Age – Archaeometallurgy – Prehistoric Metalworking in Social Context – Settlement Archaeology – Application of Geophysical Methods in Archaeology – Neolithic – Theory / Cultural Anthropology – Material Culture Studies – Social Archaeology – Social Space….

Read More Read More

Jan Chochorowski ?>

Jan Chochorowski

Prof. dr hab. Jan Chochorowski jest specjalistą w zakresie archeologii prahistorycznej i wczesnohistorycznej późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza oraz archeologii historycznej obszarów polarnych. Zajmuje się głównie problematyką genezy i rozwoju koczowniczej formacji cywilizacyjnej, zwłaszcza dziejami i kulturą wczesnohistorycznych koczowników (Kimmerów, Scytów, Sarmatów) a także rozwojem osadnictwa obronnego w pradziejach. Prowadził liczne wykopaliska na terenie Polski oraz na Saharze, w Bułgarii, na Spitsbergenie i na Ukrainie. Autor i współautor ponad 160 publikacji i 6-ciu książek. Dyrektor Instytutu Archeologii UJ…

Read More Read More

Karol Dzięgielewski ?>

Karol Dzięgielewski

Mgr Karol Dzięgielewski, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, pracuje obecnie nad dysertacją doktorską na temat przemian społeczno-kulturowych na przełomie epoki brązu i epoki żelaza na terenie Pomorza. Prowadził badania wykopaliskowe m.in. na wielokulturowej osadzie w Podłężu koło Krakowa oraz na cmentarzysku z epoki brązu w Zbrojewsku koło Częstochowy oraz na kilku stanowiskach na Pomorzu. Autor ponad 40 publikacji naukowych. Czynny uczestnik wielu konferencji i kongresów archeologicznych, m.in. w Polsce, Czechach, Francji, Rosji i Holandii. Kilkukrotnie odbywał wyjazdy studyjne (m.in. w…

Read More Read More