Browsed by
Autor: admin

Relations between landscape and defensive settlement in Bronze and Early Iron Age Małopolska – preliminary ideas and results ?>

Relations between landscape and defensive settlement in Bronze and Early Iron Age Małopolska – preliminary ideas and results

Karol Dzięgielewski, Anna Gawlik, Tobias L. Kienlin, Marta M. Korczyńska, Michał Mazur, Marcin S. Przybyła To cite this article please use the following: Dzięgielewski K., Gawlik A., Kienlin T.L., Korczyńska M.M., Mazur M., Przybyła M.S. 2016 Relations between landscape and defensive settlement in Bronze and Early Iron Age Małopolska – preliminary ideas and results, article submitted to the e-past.pl website at http://e-past.pl/relations-between-landscape-and-defensive-settlement/. This article is a modified version of the paper presented at the International Open Workshop “Socio-Environmental Dynamics over the…

Read More Read More

Inheritance, social network or local adaptation? Bronze and Early Iron Age societies in western Małopolska – general objectives and assumptions of the project ?>

Inheritance, social network or local adaptation? Bronze and Early Iron Age societies in western Małopolska – general objectives and assumptions of the project

Marcin S. Przybyła, Karol Dzięgielewski, Anna Gawlik, Marta M. Korczyńska, Michał Mazur, Tobias L. Kienlin, Jan Chochorowski To cite this article please use the following: Przybyła M.S., Dzięgielewski K., Gawlik A., Korczyńska M.M., Mazur M., Kienlin T.L., Chochorowski J. 2015 Inheritance, social network or local adaptation? Bronze and Early Iron Age societies in western Małopolska – general objectives and assumptions of the project, article submitted to the e-past.pl website at http://e-past.pl/366-2/. Abstract: The basic goal of the project is an…

Read More Read More

Konferencja w Kilonii ?>

Konferencja w Kilonii

Z konferencji w Kilonii (20-24 marca 2017 r.) (International Open Workshop: Socio-Environmental Dynamics over the Last 12,000 Years: The Creation of Landscapes V) wróciliśmy nie tylko pełni inspiracji, ale również dumni z naszej projektowej (i pozaprojektowej) koleżanki – Marty Korczyńskiej, której plakat zdobył główną nagrodę w głosowaniu na najciekawszy poster. W swojej prezentacji (przygotowanej wraz z Michałem Borowskim, Marią Lityńską-Zając i Magdą Moskal-del Hoyo) Marta postawiła sobie za zadanie wieloaspektowe porównanie ceramiki z epoki brązu z osady i z cmentarzyska…

Read More Read More

Analizy sieci społeczeństw z epoki brązu – podejście pierwsze ?>

Analizy sieci społeczeństw z epoki brązu – podejście pierwsze

Marcin S. Przybyła Perspektywa analizy społecznych sieci kontaktów może być w teorii archeologicznej postrzegana zarówno jako kontynuacja nurtu badań nad wpływem „globalnych” relacji ekonomicznych na życie dawnych populacji (inspirowanych głownie koncepcją systemów-światów), jak też jako próba praktycznej realizacji niektórych postulatów archeologów postprocesualnych, zwłaszcza takich, które odnoszą się do opisu interakcji zachodzących pomiędzy jednostką i społeczeństwem (np. inspirowanych teorią strukturyzacji). W analizie sieci jednostka (pojedyncza osoba lub mała społeczność) nie postępuje wyłącznie w sposób, który uznalibyśmy za optymalny z perspektywy zabezpieczenia…

Read More Read More

O korzyściach płynących z planigrafii ?>

O korzyściach płynących z planigrafii

Uwagi na marginesie studiów nad ceramiką z osiedla w Maszkowicach Marcin S. Przybyła Do pożytków płynących z wykorzystywania pełnego namierzania zabytków (planigrafii) podczas wykopalisk nie trzeba archeologów przekonywać, nawet jeśli ze względu na ograniczenia czasowe nie jest to wciąż zabieg rutynowo praktykowany. Szczególnego znaczenia procedura ta nabiera wówczas, gdy na badanym przez nas stanowisku trudno jest jednoznacznie wyróżnić odrębne struktury, w których zdeponowany był materiał, to znaczy brak jest wyraźnych śladów zagłębionych w ziemię jam lub zarysów podłóg budynków. Z…

Read More Read More

Wiedza z okruchów (dosłownie) ?>

Wiedza z okruchów (dosłownie)

Aktualnie prowadzimy selekcję polepy ze stanowisk zlokalizowanych na wszystkich obszarach testowych. Okruchy gliny, pochodzącej pierwotnie z wylepiania ścian i klepisk prehistorycznych domostw, zachowują się do naszych czasów tylko dzięki przypadkowemu wypaleniu, głównie podczas pożarów, i są badane przede wszystkim pod kątem makroszczątków roślinnych (a właściwie ich odcisków). Pozwala to nam uzupełnić dane uzyskane dzięki analizie archeobotanicznej prób ziemi, pobranych z wypełnisk obiektów archeologicznych. W trakcie przeglądania materiału udało się nam jednak także zidentyfikować odciski elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych, pochodzących z…

Read More Read More

Wzorce transmisji kultury w Wilnie (we wrześniu) ?>

Wzorce transmisji kultury w Wilnie (we wrześniu)

Miło nam poinformować, że założenia i dotychczasowe wyniki naszego projektu będziemy prezentować na 22-im kongresie EAA (European Association of Archaeologists) odbywającym się w Wilnie, między 30 sierpnia a 4 września 2016 r. Nasz referat, pt. Comparing cultural transmission patterns in four areas of southern Poland during the Bronze and Early Iron Age został włączony do agendy sesji nr TH6-12 Landscapes beyond the borders of space and time. Change and continuity in economy, road systems, settlements and perceptions.  A zatem – do…

Read More Read More

Anna Gawlik ?>

Anna Gawlik

Dr Anna Gawlik ukończyła studia w Instytucie Archeologii UJ. W roku 2005 uzyskała tytuł doktora na podstawie pracy pt.: „Oddziaływania scytyjskie na zachodnich i północno-zachodnich obrzeżach Wielkiej Scytii”. Brała udział w licznych badaniach wykopaliskowych w kraju (np. Łubowicach na Śląsku) i zagranicą, m.in. jako uczestnik polsko-ukraińskiej ekspedycji archeologicznej w Ryżanówce, Mielnikach i Koszarach. Obecnie od 2002 roku prowadzi prace wykopaliskowe (o charakterze ratowniczym) na grodzisku kultury łużyckiej w Witowie koło Koszyc. Jej zainteresowania naukowe to m.in. oddziaływania środowisk koczowniczych (Scytów)…

Read More Read More

Michał Mazur ?>

Michał Mazur

Mgr Michał Mazur, absolwent Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na analizach struktur osadniczych (m.in. geografia osadnicza, preferencje siedliskowe, dynamika zmian osadniczych w mikro- i makroregionach) w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza w południowej części ziem polskich. Do realizowanych przez niego zadań badawczych należą również studia nad pozyskiwaniem soli przy wykorzystaniu słonych źródeł (warzelnictwo) przez społeczności epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Badania te realizowane są przede wszystkim w oparciu o materiały pochodzące z…

Read More Read More

Karpaty Zachodnie – dolina górnego Dunajca ?>

Karpaty Zachodnie – dolina górnego Dunajca

Obszar testowy nr 4 obejmuje poszerzenie doliny górnego Dunajca zwane Kotliną Łącką (w rejonie Łącka i Maszkowic), wraz z sąsiadującymi z nią grzbietami Beskidu Wyspowego i Beskidu Sądeckiego. Charakterystyka geograficzna regionu: obszar śródgórskiej kotliny ze zróżnicowanymi strefami krajobrazowymi, takimi jak równina zalewowa, strefa teras plejstoceńskich, pasmo stromych cypli sięgających 400 m n.p.m oraz grzbietów o wysokości do około 600 m n.p.m. Najważniejsze stanowiska z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza: Maszkowice, stan. 1; Zabrzeż, stan. 1. Koordynator działań w ramach…

Read More Read More