Browsed by
Kategoria: Obszary testowe

Karpaty Zachodnie – dolina górnego Dunajca ?>

Karpaty Zachodnie – dolina górnego Dunajca

Obszar testowy nr 4 obejmuje poszerzenie doliny górnego Dunajca zwane Kotliną Łącką (w rejonie Łącka i Maszkowic), wraz z sąsiadującymi z nią grzbietami Beskidu Wyspowego i Beskidu Sądeckiego. Charakterystyka geograficzna regionu: obszar śródgórskiej kotliny ze zróżnicowanymi strefami krajobrazowymi, takimi jak równina zalewowa, strefa teras plejstoceńskich, pasmo stromych cypli sięgających 400 m n.p.m oraz grzbietów o wysokości do około 600 m n.p.m. Najważniejsze stanowiska z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza: Maszkowice, stan. 1; Zabrzeż, stan. 1. Koordynator działań w ramach…

Read More Read More

Pogórze Karpackie – dolina środkowego Dunajca ?>

Pogórze Karpackie – dolina środkowego Dunajca

Obszar testowy nr 3 obejmuje północną część Pogórza Rożnowskiego oraz wschodnią część Pogórza Wiśnickiego, zaliczanych do Pogórza Karpackiego. Obszar położony jest na obu brzegach wypływającego w tym miejscu z Karpat Dunajca. Charakterystyka geograficzna regionu: obszar pagórkowato-górzysty, porozcinany dolinami rzecznymi; urozmaicone urzeźbienie terenu, w tym holoceńskie terasy zalewowe, terasy nadzalewowe (plejstoceńskie oraz holoceńskie), peryglacjalne masywy górskie, obniżenia środkowogórskie; zróżnicowana pokrywa czwartorzędowa (głównie gliny i lessy). Od zachodu granicę obszaru wyznacza Dunajec i Pogórze Wiśnickie, od północy krawędź Płaskowyżu Tarnowskiego, od wschodu…

Read More Read More

Dolina górnej Wisły na wschód od Krakowa ?>

Dolina górnej Wisły na wschód od Krakowa

Obszar testowy nr 2 obejmuje zachodni fragment Kotliny Sandomierskiej, dochodzący do granic Krakowa, oraz wchodzące w jej skład pasma przedgórzy (część Podgórza Bocheńskiego określana jako Wysoczyzna Wielicko-Gdowska). Charakterystyka geograficzna regionu: obszar wielkodolinny o zróżnicowanej budowie geologicznej i geomorfologicznej (równiny zalewowe, relikty teras plejstoceńskich; tzw. terasy akumulacyjne, mioceński kompleks solonośny; podłoże piaszczyste, ilaste, gliniaste, torfowe itd.). Granice rejonu stanowią wyraziste krawędzie geomorfologiczne: kraniec Kotliny Sandomierskiej na zachodzie, Wisła i terasa lessowa na północy oraz próg Pogórza Karpackiego (Pogórza Wielickiego) na południu;…

Read More Read More

Lessy zachodniomałopolskie – Szreniawa ?>

Lessy zachodniomałopolskie – Szreniawa

Obszar testowy nr 1 obejmuje fragment zachodniomałopolskiej wyżyny lessowej w międzyrzeczu Nidy i Szreniawy (rejon Koszyc, Witowa, Grodowic i Zagórzyc). Charakterystyka geograficzna regionu: obszar wyżynny, pagórkowaty, z licznymi wąwozami lessowymi; zróżnicowana budowa geologiczna i geomorfologiczna – Płaskowyż Proszowicki; dolina Nidy zachodnią granicą obszarów lessowych, relikty teras plejstoceńskich – teren dolin rzecznych (np. dolina Wisły). Najważniejsze stanowiska z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza: Witów, stan. 1, Zagórzyce, stan. 1, Grodowice, stan. 1; Jakuszowice, stan. 1; Koszyce, stan. 3. Koordynator działań…

Read More Read More