Browsed by
Kategoria: Uczestnicy

Michał Mazur ?>

Michał Mazur

Mgr Michał Mazur, absolwent Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na analizach struktur osadniczych (m.in. geografia osadnicza, preferencje siedliskowe, dynamika zmian osadniczych w mikro- i makroregionach) w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza w południowej części ziem polskich. Do realizowanych przez niego zadań badawczych należą również studia nad pozyskiwaniem soli przy wykorzystaniu słonych źródeł (warzelnictwo) przez społeczności epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Badania te realizowane są przede wszystkim w oparciu o materiały pochodzące z…

Read More Read More

Marcin S. Przybyła ?>

Marcin S. Przybyła

Zainteresowania naukowe dra hab. Marcina Przybyły obejmują zróżnicowanie kulturowe w epoce brązu na obszarze Kotliny Karpackiej oraz terenach sąsiadujących, zwłaszcza w Małopolsce. W ramach tego kierunku zainteresowań realizował i realizuje zarówno studia o charakterze źródłoznawczym (np. propozycje regionalnych systemów periodyzacji źródeł, opracowania oryginalnych zespołów zabytkowych), jak i analizy podążające w kierunku prób wyjaśniania procesów kształtujących obserwowane wzorce zróżnicowania kultury materialnej (studia nad migracjami w epoce brązu, także nad migracjami jednostek w ramach trwałych sieci powiązań pomiędzy populacjami ze strefy karpackiej)….

Read More Read More

Marta M. Korczyńska ?>

Marta M. Korczyńska

Mgr Marta M. Korczyńska w 2007 roku ukończyła archeologię śródziemnomorską na Uniwersytecie Jagiellońskim, jednak naukową działalność związała z archeologią pradziejową. Pod kierunkiem prof. Tobiasa L. Kienlina (Institut für Ur- und Frühgeschichte, Universität zu Köln) przygotowuje rozprawę doktorską, dotyczącą struktur osadniczych w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza w środkowym dorzeczu Dunajca. Oprócz zagadnień związanych z osadnictwem i wytwórczością ceramiczną w epoce brązu na terenie polskich Karpat, interesuje się możliwościami praktycznego wykorzystywania metod statystycznych w archeologii, a w szczególności zagadnieniami związanymi…

Read More Read More

Tobias L. Kienlin ?>

Tobias L. Kienlin

Prof. dr Tobias L. Kienlin – profesor w Instytucie Archeologii Uniwersytetu w Kolonii (Institut für Ur- und Frühgeschichte, Universität zu Köln), wcześniej związany z Ruhr-Universität w Bochum, Leipzig Universität oraz Universität Tübingen. Swoje szerokie zainteresowania badawcze wypunktowuje w następujący sposób: European Copper and Bronze Age – Archaeometallurgy – Prehistoric Metalworking in Social Context – Settlement Archaeology – Application of Geophysical Methods in Archaeology – Neolithic – Theory / Cultural Anthropology – Material Culture Studies – Social Archaeology – Social Space….

Read More Read More

Jan Chochorowski ?>

Jan Chochorowski

Prof. dr hab. Jan Chochorowski jest specjalistą w zakresie archeologii prahistorycznej i wczesnohistorycznej późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza oraz archeologii historycznej obszarów polarnych. Zajmuje się głównie problematyką genezy i rozwoju koczowniczej formacji cywilizacyjnej, zwłaszcza dziejami i kulturą wczesnohistorycznych koczowników (Kimmerów, Scytów, Sarmatów) a także rozwojem osadnictwa obronnego w pradziejach. Prowadził liczne wykopaliska na terenie Polski oraz na Saharze, w Bułgarii, na Spitsbergenie i na Ukrainie. Autor i współautor ponad 160 publikacji i 6-ciu książek. Dyrektor Instytutu Archeologii UJ…

Read More Read More

Karol Dzięgielewski ?>

Karol Dzięgielewski

Mgr Karol Dzięgielewski, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, pracuje obecnie nad dysertacją doktorską na temat przemian społeczno-kulturowych na przełomie epoki brązu i epoki żelaza na terenie Pomorza. Prowadził badania wykopaliskowe m.in. na wielokulturowej osadzie w Podłężu koło Krakowa oraz na cmentarzysku z epoki brązu w Zbrojewsku koło Częstochowy oraz na kilku stanowiskach na Pomorzu. Autor ponad 40 publikacji naukowych. Czynny uczestnik wielu konferencji i kongresów archeologicznych, m.in. w Polsce, Czechach, Francji, Rosji i Holandii. Kilkukrotnie odbywał wyjazdy studyjne (m.in. w…

Read More Read More