Jan Chochorowski ?>

Jan Chochorowski

Prof. dr hab. Jan Chochorowski jest specjalistą w zakresie archeologii prahistorycznej i wczesnohistorycznej późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza oraz archeologii historycznej obszarów polarnych. Zajmuje się głównie problematyką genezy i rozwoju koczowniczej formacji cywilizacyjnej, zwłaszcza dziejami i kulturą wczesnohistorycznych koczowników (Kimmerów, Scytów, Sarmatów) a także rozwojem osadnictwa obronnego w pradziejach. Prowadził liczne wykopaliska na terenie Polski oraz na Saharze, w Bułgarii, na Spitsbergenie i na Ukrainie. Autor i współautor ponad 160 publikacji i 6-ciu książek. Dyrektor Instytutu Archeologii UJ w latach 1996-2008. Kierownik Zakładu Archeologii Epoki Brązu IA UJ.

Comments are closed.