Karol Dzięgielewski ?>

Karol Dzięgielewski

Mgr Karol Dzięgielewski, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, pracuje obecnie nad dysertacją doktorską na temat przemian społeczno-kulturowych na przełomie epoki brązu i epoki żelaza na terenie Pomorza. Prowadził badania wykopaliskowe m.in. na wielokulturowej osadzie w Podłężu koło Krakowa oraz na cmentarzysku z epoki brązu w Zbrojewsku koło Częstochowy oraz na kilku stanowiskach na Pomorzu. Autor ponad 40 publikacji naukowych. Czynny uczestnik wielu konferencji i kongresów archeologicznych, m.in. w Polsce, Czechach, Francji, Rosji i Holandii. Kilkukrotnie odbywał wyjazdy studyjne (m.in. w związku z realizacją grantów) do Niemiec i Rosji. Interesuje się badawczo archeologią Europy Środkowej w I tysiącleciu przed Chr., w szczególności interakcjami kulturowymi we wczesnej epoce żelaza oraz – szerzej – mechanizmami zmian kulturowych i społecznych w prehistorii, w tym rolą wahań klimatu, procesami migracji, dyfuzji i innymi formami transmisji wzorców kulturowych.

Inne obszary zainteresowań naukowych Karol Dzięgielewskiego to struktury osadnicze i przyczyny ich zmienności, rola Celtów w kształtowaniu oblicza kulturowego ziem położonych na północ od Karpat, czy nowoczesne procedury i metody badawcze w archeologii. Interesuje się również kwestiami wpływu człowieka na środowisko naturalne Ziemi, początkami antropocenu, paleoklimatologią i współczesnymi zmianami klimatycznymi.

 

Comments are closed.