Marcin S. Przybyła ?>

Marcin S. Przybyła

Zainteresowania naukowe dra hab. Marcina Przybyły obejmują zróżnicowanie kulturowe w epoce brązu na obszarze Kotliny Karpackiej oraz terenach sąsiadujących, zwłaszcza w Małopolsce. W ramach tego kierunku zainteresowań realizował i realizuje zarówno studia o charakterze źródłoznawczym (np. propozycje regionalnych systemów periodyzacji źródeł, opracowania oryginalnych zespołów zabytkowych), jak i analizy podążające w kierunku prób wyjaśniania procesów kształtujących obserwowane wzorce zróżnicowania kultury materialnej (studia nad migracjami w epoce brązu, także nad migracjami jednostek w ramach trwałych sieci powiązań pomiędzy populacjami ze strefy karpackiej). Najistotniejszym obecnie realizowanym projektem, wpisującym się w ten kierunek zainteresowań, są studia nad wielofazowym osiedlem obronnym w Maszkowicach, pow. Nowy Sącz, obejmujące opracowanie źródeł z dawnych badań na tym stanowisku oraz nowe prace wykopaliskowe. Osiedle w Maszkowicach ze względu na wyjątkowo dobry stan zachowania, bardzo długi okres funkcjonowania oraz jego unikalne cechy jako założenia urbanistycznego (jest to jeden z najstarszych w Europie Środkowej przykładów obronnej architektury kamiennej) stanowi obecnie bardzo ważny punkt odniesienia w badaniach nad procesami kształtującymi obraz kulturowy w epoce brązu na terenie Karpat Zachodnich.

Drugi kierunek zainteresowań Marcina Przybyły obejmuje bardziej uniwersalne problemy związane z ekologią zachowań człowieka. Studia te mają po części teoretyczny charakter, będąc próbą przeniesienia na pole archeologii zespołu twierdzeń oraz elementów metodologii zakorzenionych w neodarwinowskiej teorii ewolucji. Chodzi tutaj zarówno o konkretne propozycje wykorzystania w archeologii modeli ekologii ewolucyjnej, jako podstawy dla formułowania hipotez możliwych do testowania w oparciu o źródła archeologiczne, jak i o próbę stworzenia bardziej ogólnego zaplecza teoretycznego, dostarczającego ostatecznych wyjaśnień dla wielu zjawisk i prawidłowości od dawna dostrzeganych i opisywanych w archeologicznych badaniach nad dawnymi społeczeństwami. Ten kierunek badań wiąże się również z zainteresowaniami dotyczącymi środowiskowych uwarunkowań kształtujących zróżnicowanie kulturowe, w tym badań nad dawną gospodarką wychodzących od studiów archeobotanicznych (w ten nurt studiów wpisuje się m.in. półroczny staż w laboratorium analiz makroszczątków roślinnych na Uniwersytecie w Kilonii).

Comments are closed.