Marta M. Korczyńska ?>

Marta M. Korczyńska

Mgr Marta M. Korczyńska w 2007 roku ukończyła archeologię śródziemnomorską na Uniwersytecie Jagiellońskim, jednak naukową działalność związała z archeologią pradziejową. Pod kierunkiem prof. Tobiasa L. Kienlina (Institut für Ur- und Frühgeschichte, Universität zu Köln) przygotowuje rozprawę doktorską, dotyczącą struktur osadniczych w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza w środkowym dorzeczu Dunajca. Oprócz zagadnień związanych z osadnictwem i wytwórczością ceramiczną w epoce brązu na terenie polskich Karpat, interesuje się możliwościami praktycznego wykorzystywania metod statystycznych w archeologii, a w szczególności zagadnieniami związanymi z Systemem Informacji Geograficznej. Brała udział w kilkunastu kampaniach wykopaliskowych w Polsce oraz w badaniach wykopaliskowych na Słowacji, w Izraelu, Egipcie, Niemczech i Grecji.

Współpraca w innych projektach: (1) Studien zur neolithischen und bronzezeitlichen Besiedlung und Wirtschaftsweise im Vorfeld der polnischen Westkarpaten (Alexander von Humboldt Stiftung; kierownicy projektu: prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak, prof. dr Tobias L. Kienlin; zakres obowiązków: nadzór badań terenowych i opracowanie materiału zabytkowego datowanego na epokę brązu i wczesną epokę żelaza – w ramach pracy doktorskiej; 2008-2012); (2) Archeologiczne, archeobotaniczne i paleośrodowiskowe badania w zachodniej części Niecki Nidziańskiej (Narodowe Centrum Nauki, nr projektu: 2013/11/B/HS3/03822;  kierownik projektu dr Magdalena Moskal-del Hoyo; zakres obowiązków: koordynacja nieinwazyjnej prospekcji powierzchniowej oraz opracownie pozyskanych w jej wyniku materiałów zabytkowych, analizy geoinformatyczne; 2014-2017).

Comments are closed.