Metody ?>

Metody

Na wstępnym etapie równorzędnie traktujemy trzy alternatywne hipotezy badawcze, które przyjmują, że obraz zróżnicowania źródeł archeologicznych z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na obszarze zachodniej Małopolski jest rezultatem: a) obecności dziedziczonych i społecznie sankcjonowanych norm, skutkujących występowaniem długotrwałych wzorców zachowań w poszczególnych regionach; b) funkcjonowania na tym obszarze sieci kontaktów pomiędzy jednostkami i społeczeństwami, która umożliwiała stały przepływ idei i innowacji, systematycznie modyfikujących „praktykę dnia codziennego”; c) integralnego związku lokalnej tradycji kulturowej z innymi czynnikami budującymi niszę ekologiczną, w której funkcjonuje jednostka lub grupa.

Dla weryfikacji tych hipotez przyjmujemy bardzo ścisłą procedurę badawczą, obejmującą kilka etapów, które definiujemy szerzej w dziale Projekt „Małopolska”. Poniżej prezentujemy podstawowe grupy zmiennych wraz z odpowiednimi metodami, zastosowanymi do ich badania (wyróżniono trzy główne osie analizy):

Czas (tempo i synchroniczność zmian w poszczególnych regionach)

Przestrzeń (komunikacyjne uwarunkowania międzypopulacyjnej transmisji cech kulturowych)

Środowisko i jego naturalne oraz antropogeniczne zmiany

Gospodarka żywnościowa w oparciu o dane „on-site”

Organizacja przestrzeni osadniczej w obrębie stanowisk i pomiędzy nimi

Relacje społeczne (hierarchia, dystrybucja zasobów)

Zmienność stylistyczna i w zakresie tradycji wytwórczych

Dostęp do rzadkich zasobów i ich eksploatacja

 

Opisy aplikacji szczegółowych metod oraz ich wstępne wyniki będziemy zamieszczać w formie stopniowo pojawiających się wpisów:

Planigrafia materiału zabytkowego

Analizy sieci społeczeństw z epoki brązu – podejście pierwsze