Środowisko i jego naturalne oraz antropogeniczne zmiany w czasie ?>

Środowisko i jego naturalne oraz antropogeniczne zmiany w czasie

Badając środowiskowy kontekst procesów kulturowych chcemy zwrócić uwagę na dwa problemy, które dotychczas często były pomijane. Po pierwsze, w możliwie jak największym zakresie  uwzględniamy aspekt chronologiczny, to znaczy zarówno odmienność minionych warunków środowiskowych od stanu obecnego, jak i ich zmianę w trakcie badanego odcinka czasu. Po drugie, zgodnie z przyjmowaną obecnie w ekologii perspektywą tzw. teorii konstrukcji niszy (np. Laland, O’Brien 2010), jako środowisko kształtujące adaptacje traktujemy łącznie uwarunkowania pochodzenia naturalnego, kulturowe przekształcenia ekosystemów (w tym biosfery) oraz infrastrukturalne i strukturalne czynniki kulturowe.

Badania porównawcze w tym aspekcie uwzględniają będą takie cechy lokalizacji stanowisk jak: (1) ogólne położenie geomorfologiczne (np. równina zalewowa, stok, położenie eksponowane – ich określeniu służą m.in. uzupełniające prospekcje terenowe), (2) relacje do typów gleb (z ewentualnymi korektami w stosunku do stanu obecnego – badania poziomów kopalnych próchnic, ograniczony program odwiertów), (3) dostęp do zasobów wodnych i ich zmienność w czasie (badania wahań poziomu wód gruntowych, np. na postawie głębokości poziomów oglejonych, średnich głębokości jam na osadach, badania zasięgu stref zalewowych).

Wśród czynników powiązanych z antropogeniczną ingerencją w środowisko znajdują się natomiast m.in. badania stopnia odlesienia, bazujące na danych ogólnych (np. palinologicznych), ale też lokalnych (np. frekwencji gatunków drzew wykorzystywanych jako paliwa w paleniskach odkrywanych na osadach), czy też badania stopnia antropopresji w kolejnych odcinkach czasu, w oparciu o gęstość występowania punktów osadniczych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *